Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych jest FRAM-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres przy ul. Józefa Hallera 6-8 (Poznań 60-104), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264547, posługująca się numerem REGON 300354160, NIP 7781438461, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, dalej jako „My”. Jako Administrator jesteśmy jednym z podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie na adres wskazany powyżej lub mailowo: info@frambud.com.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu:

 

  • udzielenia i wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących usług Spółki zgodnie z treścią zapytania,
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • statystycznym.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym odpowiadać na Twoje pytania,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do obsługi zapytania, tj. okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji). Jeżeli efektem prowadzonej korespondencji będzie zawarcie umowy, będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, o czym Ciebie poinformujemy. Jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy, Twoje dane zostaną przez nas usunięte.


Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku (zobacz przepisy art. 15-21 RODO), następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

2)  w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub skontaktować się z Tobą. W zależności od tego jaki rodzaj kontaktu z naszej strony preferujesz możesz podać numer telefonu lub adres e-mail.


Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Nie profilujemy Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach formularza kontaktowego.

With Huge Discount the best replica watches in the world.greatest replica watches.learn the facts here now https://www.gildreplica.com/.With Fast Shipping cheap replica watches under $50.discover this info here https://www.rolexespanol.es.Shop for https://fakeiwcwatches.net.visit site swiss replica watches.try this out https://richardmillesuperclone.com/.Top Quality replica rolex.More details about www.mortgagewatches.com.costly and then again, the copies are of less expense. www.movieswatches.com.find out this here fake watches.30% off replica watches for sale in USA.Homepage breitling navitimer replica.Fast Shipping adomegawatches.Up To 80% Off tag heuer replica.have a peek at this site moneyhublot.index replica rolex.well-known https://www.loanbellross.com.